Algemene voorwaarden

 • Op al onze opdrachten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Behouden andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen de partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant. Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking van deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.
 • Niet geholpen, niets betalen: Als wij hebben laten weten het door de opdrachtgever aangegeven probleem te kunnen oplossen, worden er geen kosten in rekening gebracht als ons dat niet lukt. Er worden wel kosten in rekening gebracht als wij vooraf hebben laten weten dat de kans bestaat dat we een bepaalde dienst niet succesvol kunnen verrichten, maar de opdrachtgever ons desondanks heeft verzocht dit toch te proberen. Ondanks onze filosofie dienen wel de gemaakte onkosten te worden betaald zoals verplaatsingsvergoeding of verbruikte materialen. Indien nader onderzoek gedaan moet worden, zoals bij data recovery, worden wel kosten in rekening gebracht. Er kan ook steeds een bestekkost gevraagd worden voor problemen die door ons kunnen opgelost worden, maar welke de klant weigert om te laten herstellen. Let wel op: indien het een probleem betreft waar de oorzaak bij derden ligt kunnen wij wel kosten aanrekenen voor de vaststelling van wat net het probleem is en de raad die wij hieromtrent geven.
 • Computerhulp op afstand: Dit kan enkel voor onze bestaande klanten. Er wordt steeds per kwartier gerekend.
 • Bij hardware problemen maken wij steeds een gratis kostenraming.
 • Back-up van data: Onverwachte mankementen kunnen zich voordoen bij alle gebruiksvoorwerpen, of het nu gaat een om een auto, een wasmachine of een computer. Iedere computergebruiker moet erop bedacht zijn dat een mankement bij een computer het verlies van data (zoals tekst- en fotobestanden) kan betekenen. Daarom behoort het regelmatig maken van een back-up van databestanden tot de normale voorzorgsmaatregelen die iedere computergebruiker hoort te nemen. Op die manier kan schade zoveel mogelijk worden beperkt wanneer de computer het onverhoopt laat afweten. Houd er altijd rekening mee dat de aard van een reparatie met zich kan meebrengen dat data verloren gaat, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is opnieuw te formatteren om de computer weer in orde te brengen. In een dergelijke situatie kan IT360 niet worden verweten dat er data verloren is gegaan.
 • Afspraken: Bij de planning voor de afspraak geven wij u aan tijdens welk dagdeel u onze medewerker(s) kunt verwachten. Wij hanteren de volgende dagdelen (bijvoorbeeld avond: van 19.00 tot 20.30 uur). Lukt het ons onverhoopt niet de geplande afspraak na te komen, dan zullen wij u dit zo spoedig mogelijk laten weten, uiterlijk de voorgaande werkdag. Blijkt tijdens de dag dat de afspraak is gepland dat wij deze niet kunnen nakomen, dan krijgt u hiervoor een vergoeding die gelijk staat aan het bedrag dat u ons, in de vorm van korting, dient te betalen als wij u tijdens het geplande dagdeel niet thuis treffen, namelijk €20,00. Mochten wij gedurende de dag van de afspraak een duidelijker zicht hebben op het tijdstip dat wij bij u kunnen zijn, dan zullen wij u dit telefonisch laten weten. U kunt een afspraak annuleren, mits u dit ten minste 24 uren van tevoren doet. De annulering is kosteloos, behalve als er door ons bedrijf al aantoonbaar kosten zijn gemaakt, bijvoorbeeld omdat er speciaal producten zijn besteld om de reparatie uit te kunnen voeren.
 • Betalingen: Betaling geschiedt bij particulieren via onze mobiele betaalterminal (Bancontact, Visa, Mastercard, American Express, V Pay, Discover Network, Union Pay, Google of Apple Pay) in de regel na afloop van het uitgevoerde werk. In bepaalde gevallen, zoals bij aanschaf van nieuwe hard- en software, kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangt worden. BTW-plichtigen ontvangen een factuur die binnen de gestelde betalingstermijn voldaan dient te worden. Cash betalingen of cheques zijn niet mogelijk. Ingeval van wanbetaling op de vervaldag is de koper, zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum 125 euro. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 5% per begonnen maand, dit ongeacht de toepassing van de wet op regeling van betalingsachterstand. Alle kosten die voor het incasso van niet betaalde facturen vereist zijn zullen ten laste vallen van de klant. De niet-betaling (op de vervaldag) van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om een verdere levering stop te zetten en tegelijkertijd het recht om elke lopende overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Indien geen vervaldatum vermeld is, dan is de vervaldag 7 dagen na de factuurdatum. Bij het versturen van aanmaningen heeft IT360 het recht om een administratieve meerkost aan te rekenen van 4 euro per genormaliseerde brief, en 10 euro per aangetekende brief.
 • Prijzen vermeld op onze website: Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW en Recupel. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief.
 • Indien na diagnose, ter plaatse, blijkt dat de reparatie veel tijd in beslag zal nemen, kiezen wij ervoor uw computer mee te nemen om te herstellen om de kosten zo laag mogelijk te houden.
 • Hosting: IT360 zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de hosting en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. IT360 biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid.
 • Aansprakelijkheid: IT360 is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal IT360 aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelde, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien. IT360 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data verlies of beschadiging.
 • Bestellingen: In geval van annulatie van een bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 15% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Betaalde voorschotten worden nooit terugbetaald bij de annulatie van een bestelling door de klant. Bij het bestellen van een nieuwe computer zal IT360 steeds een toestel bestellen in het Nederlands met een azerty toetsenbord. Indien de klant de taal of het toetsenbord anders wil moet hij dit voor de bestelling melden.
 • Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van IT360 tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van IT360 slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan IT360 zou toebehoren. IT360 wordt automatisch eigenaar van niet opgehaalde goederen na een periode van drie maanden.
 • Garantie: U krijgt 3 maand garantie op de uitgevoerde werkzaamheden. Behoudens afwijkende garantiebepalingen van de fabrikant, geldt een algemene garantietermijn van 2 jaar voor alle particulieren. Uitzonderingen hierop zijn professionele klanten en verslijtbare onderdelen (zoals batterijen, voedingen, inkt-cartridges, ...) . Indien onder garantie een defect bemerkt wordt aan 1 of meerdere onderdelen, dient de klant deze onderdelen binnen te brengen tezamen met de factuur. In de regel wordt een defect product in garantie door de klant bij binnen gebracht. Bij het ophalen van een goed in garantie ter herstelling is een transportvergoeding verschuldigd door de klant aan IT360. IT360 kan nooit verplicht worden om een product in garantie op te halen. In alle gevallen behoud IT360 het recht voor de onderdelen eerst te testen alvorens deze om te ruilen. In uitzonderlijke situaties, spreekt IT360 zich niet onmiddellijk uit over het al dan niet onder garantie zijn van defecte producten en laten wij onze leverancier hierover beslissen. Garantie beperkt zich steeds tot het normaal gebruik van de onderdelen en vervalt bij fysieke schade of slechte omgang. Ook bij het terugsturen van een defect product al dan niet onder garantie is de klant verantwoordelijk voor zijn gegevens op dat product. IT360 kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor dataverlies van een product onder garantie. De klant wordt met deze medegedeeld dat sommige fabrikanten zonder voorafgaandelijke berichtgeving de gegevensdragers wissen.
 • Tweedehands verkopen: Op goederen die tweedehands verkocht worden wordt geen garantie gegeven. Het goed wordt ook nooit teruggenomen. Indien een defect wordt geconstateerd binnen de 2 weken na aankoop dat niet te wijten is aan nalatenschap van de klant, dan kan de klant het goed kosteloos omruilen met een gelijkaardig en evenwaardig goed indien beschikbaar. Indien er in dit geval geen goed beschikbaar is ter omruiling kan er een nieuw product besteld worden met de extra kosten ten laste van de klant of de klant kan een waardebon krijgen in de plaats.
 • Overeenkomsten: De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, concordaat, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan juridische toestand van de koper.
 • Betwisting en recht: In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht is op onze contracten van toepassing.
 • Levering: De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis en worden door de verkoper voor zoveel als mogelijk nagekomen. Leveringstermijnen zijn dus nooit bindend. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook. Alleen geleverde goederen in originele verpakking en staat komen in aanmerking voor terugname. IT360 heeft nooit de verplichting om een verkocht product terug te nemen. Alle geleverde of te leveren goederen blijven in hun totaliteit eigendom van IT360 tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. Ingeval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van de levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per brief of e-mail. Onmiddellijk, bij de levering dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeen komt met de aangekochte hoeveelheid. Bij de levering van een nieuwe computer zal IT360 de computer steeds configureren in het Nederlands. Indien de klant zijn computer graag in een andere beschikbare taal wenst moet hij dit melden voor de levering van de nieuwe computer.
 • Offertes: Onze kostenramingen zijn steeds exclusief verplaatsingskosten.
 • Vervoer: Het vervoer of de verzending van de goederen via om het even welk vervoermiddel wordt gedaan op risico van de klant, zelfs wanneer dit franco gebeurd.